آه و آتش

آه و آتش

ﺯﻧﺪﮔی ام ﺭﺍ ﻣﻔﺖ ﻓﺮﻭختم
ﺗﺎ ﺷﺮﺍﻓﺖم
ﭼﻮﺏ ﺣﺮﺍﺝ ﻧﺨﻮﺭﺩ ....
ﺳﻨﮓ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺮﺷﮑﻢ ﺑﺴﺘﻦ
ﺑﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﮐﺮﺩﻥ ﺷﮑﻢ

زلعن ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ...رحیم معینی چه زیبا می گوید:ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮﺯ ﺑُﻮَﺩ، ﺁﺗﺶ ﺁﻫﯽ، ﮔﺎﻫﯽ
ﻧﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﭙﺎﻫﯽ، ﮔﺎﻫﯽمحمود-سمالند .تیرماه 1393