بِـــــسـمِ الله الــرحمـن الــرحیـــم

بِـــــسـمِ الله الــرحمـن الــرحیـــمبِـــــسـمِ الله الــرحمـن الــرحیـــم 


و آغـاز همیـشه چـه سـخت است  ولـی  زیبـاسـت ...
و چـه زیبـا گـفت ” سهراب “ :


….. من مسلمانم

قبله ام یک گل سرخ

جانمازم چشمه، مهرم نور

دشت سجاده من

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم

در نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف

سنگ از پشت نمازم پیداست

همه ذرات نمازم متبلور شده است

من نمازم را وقتی می خوانم

که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو

من نمازم را پی “تکبیره الاحرام” علف می خوانم،

پی “قد قامت” موج….
خـداوندا..

مـن برای از تو گفتـن،

نه آنقــدر شـاعـرم ..

نه آنقــدر عـالـم...

فقـــط با زبان ســاده مـیگویم،

انســـــــانم..

مـرا به قـدر انسـانیتـــم پنـــاه آرامـــش ده !