خدا رو صد هزار مرتبه شکر که نبودند آن زمان بعضی ها !