خلایق (ساده لوحانی که با توصیه این جماعت به روحانی رای دادن) هرچه لایق …