شما…

شما…

مهم نیست که دیگران در مورد شما چگونه فکر می کنند 

مهم این است که شمــــا چگونه درمورد خودتان فکر می کنید 
http://3ali3.com/wp-content/uploads/2013/06/elhambakhsh-9.jpg