شهداء

شهداء

#شهــداء

 

 

+ دیگه سفارش نکنم ها

- از بر شدم مامان

+ باز بگو دلم آروم شه

- سعی کنم تیر نخورم

+ دیگه؟

- اگه خوردم شهید نشم

+ دیگه؟

- اگه شدم پلاکم رو گم نکنم

+ دیگه؟

- اگه گم کردم زیر آفتاب نمونم

+ دست علی به همرات ...