طرح نام گذاری یونها و نام گذاری ترکیب ها‎ [تهیه کننده: محمدرضا جامعی]

طرح نام گذاری یونها و نام گذاری ترکیب ها‎ [تهیه کننده: محمدرضا جامعی]

طرح نام گذاری یونها و نام گذاری ترکیب ها‎ [تهیه کننده: محمدرضا جامعی]

فایل های زیر توسط همکار عزیز، محمدرضا جامعی، دبیر شیمی شهرستان گناوه تهیه شده است:

 

طرح نام گذاری یونها

طرح فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب ها