قسم به خدا…

قسم به خدا…

قسم به خدا از هر صد نفر که ادعای مسلمانی و مرد خدا بودن میکنند فقط یک نفرشان انسان بودند هیچ قلبی در سینه ای نا ارام نبود و هیچ کسی با جنگ و... کشته نمیشد و..",,,سوره ی الرحمن بهترین حرفهاییست که از خدا بر دل مینشیند.بر خواندنش همراه با معنی توصیه میکنم,که خواندن قران بدون معنی و نفهمیدنش همانند نشخوار کردن الاغ علف را هست,,,