قضاوت با شما …

قضاوت با شما …

وقتی از بعضی دانشجویان منتقد می‌پرسم بجای جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی را می‌پسندید؟

می‌گویند حکومتی شبیه حکومت سوئد  !

 

شبکه CNN  آمریکا : سوئدی ها برای دیدن پزشک متخصص باید بین ۴ تا ۵ سال منتظر بمانند !