نمونه سئوال از بخش های مختلف کتاب شیمی11

نمونه سئوال از بخش های مختلف کتاب شیمی۱۱

نمونه سئوالاتی از بخش های مختلف شیمی پایه 11

دبیرخانه راهبردی شیمی کشوری سؤالات ارسالی همکاران در استان های مختلف را برای کتاب شیمی یازدهم دسته بندی و منتشر کرده است. این سؤالات با پاسخ بوده که می تواند برای دانش آموزان مفید باشد.

                 سؤالات بخش اول                       پاسخ سؤالات بخش اول

                 سؤالات بخش دوم                      پاسخ سؤالات بخش دوم

                 سؤالات بخش سوم                    پاسخ سؤالات بخش سوم