نگرش تحلیلی بر شیمی کنکور ۹۸

نگرش تحلیلی بر شیمی کنکور ۹۸

نگرش تحلیلی بر شیمی کنکور ۹۸

در این فایل سعی شده کلیه فصل های کتب شیمی نظام جدید را موشکافانه بررسی کنیم و مقایسه ایی بین کتب نظام قدیم با جدید شده باشد

نگرش تحلیلی بر شیمی کنکور۹۸