چند دقیقه ابرازِ دلتنگى

چند دقیقه ابرازِ دلتنگى
آنقدر
"دوستت دارم"ها
"دلتنگى"ها
"خاطرات"
به زبان هاى گوناگون روى قلم ها چرخیده
كه ترجیح میدهم
قلم را زمین بگذارم و
تمامِ آشوب هاى دلم را كنارِ گوشَ ت نجوا كنم
بودنت را لازم دارم،
براى چند دقیقه ابرازِ دلتنگى...
دیگر كافیست،
هر آنچه خواندى و به رویَت نیاوردى!

علی قاضی نظام