کشورهای باکلاس اروپایی ، نجس تر از ادرار !!

کشورهای باکلاس اروپایی ، نجس تر از ادرار !!

" ادرار در لباس خـود "

داستان جدیدی که جوانان در اروپا شروع کردند !

 

 

اگه تا چند وقت دیگه مسیح علینـژاد

چهارشنبه هایی با همین مضمون رو راه ننداخت هرچی خواستید به من بگید !!