یه صبح هایی

یه صبح هایی
یه صبح هایی هست
که آدم دوست نداره از جاش بلند بشه..!
اول آروم چشم هاشو باز می کنه
وقتی مطمئن میشه هست..! 
محکم بغلش می کنه...
یه صبح هایی هست
که بیداری
اما فکر می کنی که خوابی..!
یه صبح هایی هست
که نگو...
که نپرس..!!!


فرشید عسکری