" دوستت دارم "

” دوستت دارم “

وقتی گفتم دوستت دارم
می‌دانستم زبان تازه‌ای اختراع كرده‌ام
برای مردم شهری كه خواندن نمی‌دانند.
می‌دانستم شعرم را 
در سالنی خالی از تماشاگرمی‌خوانم.
و شراب تعارف می‌كنم
به كسانی كه لذت مستی را
در نمی‌یابند


نزار قبانی